Thanks you for visit website

DỰ ÁN QUẢN LÝ SẢN XUẤT

- Hệ thống quản lý sản xuất xưởng lắp ráp Toyota – 2013

THÔNG TIN DỰ ÁN: – Chức năng hệ thống quản lý sản xuất (Andon): Quản lý quá trình sản xuất, lưu dữ liệu quá trình sản xuất, xuất báo cáo hàng ngày, hàng tháng, kết nối với hệ thống server nhà máy – Thiết bị sử dụng trong hệ thống Andon: Omron, Missubishi, Idec – […]

- Hệ thống điều khiển giám sát quá trình sơn nhà máy Toyota (Andon)- 2012

THÔNG TIN DỰ ÁN: – Chức năng hệ thống (Andon): Hệ thống điều khiển điện áp phòng sơn, giám sát quá trình sơn, kiểm soát hệ thống conveyor, lưu giữ liệu quá trình sơn – Thiết bị: Omron, IDEC, Misubishi – PLC: OMRON – Tiêu chuẩn: Toyota Standard – Năm sản xuất: 2012